Untis 2019

LANDRAT-LUCAS-SCH.LEVERKUSEN   D-51379,P.-NEUENHEUSER-STR.7
Schuljahr 2018/19 gültig ab 13.05.2019   Stand: 05.07.2019 07:41

5.7.2019 Freitag, Woche B
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer ALEP, BERG, BOES, DAN (1-6), FLUE, FOM, FORM (1-7), GFD (1-2), GM, HAL2, HAUB, HEC, KAHN (4-4), KENT, KLCK, KOC, KOP, KOWA, KRD, MON, NET, NOB, PNSK, RCK, RICK (3-3), SNET, TELM, TRI, TSA, WEST, WEY
Blockierte Räume A218, A134 (2-2), A134 (3-4)
Betroffene Klassen 5a, 5c, 5e, 6a, 6c, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9b, 9d, 9e, EF, Q1, BS, SPI, AG

KlasseStundeVertreterFach(Fach)BemerkungArtRaum
5a
5a1 - 2OTTBIBI Vertr.A114
5a3 - 4SNEISNSN Vertr.BAD1
5a3 - 4FRASNSN Vertr.BAD
5a3 - 4SNEISNSN BetreuungBAD
5c
5c1 - 2BLESNSN BetreuungD002
5c1 - 2BLESNSN BetreuungD002
5c1 - 2BLESNSN RaumD002
5e
5e5 - 6FRASNSN BetreuungD001
5e5 - 6FRASNSN BetreuungD001
5e5 - 6FRASNSN RaumD001
6a
6a1 - 2ZUBSPSP Vtr.B106
6c
6c5 - 6MAZBIMBiologie statt MatheVertr.A118
6e
6e1 - 2HRBMUMU RaumB013
6e3 - 4HRBEE RaumB013
6e5 - 6HRBSPSP Vertr.B105
7a
7a1 - 2BRUMM Vtr.B203
7a3KAMPDDEVA: Aufgabe bereitsVtr.B203
     gestellt.  
7a5 - 6DUBF6-1F6-1 Vertr.B203
7ad5 - 6DEMRL6-1L6-1 Vtr.B005
7b
7b3 - 4BLEEKEK Vertr.B204
7c
7ce3 - 4BKYL6-3L6-3 Vertr.B002
7d
7d1 - 2KAHNED Vertr.B208
7d4BSCHEE Vertr.B208
7ad5 - 6DEMRL6-1L6-1 Vtr.B005
7e
7ce3 - 4BKYL6-3L6-3 Vertr.B002
7f
7f7------FD-1 entfälllt---
8a
8ab1 - 2HAYF6-1F6-1 Vertr.A102
8ab1 - 2BKYL6-1L6-1 Vertr.A006
8ab3 - 4SCHTSP-2SP-2 Vertr.A010
8a5 - 6BLDD Vertr.A102
8b
8ab1 - 2HAYF6-1F6-1 Vertr.A102
8ab1 - 2BKYL6-1L6-1 Vertr.A006
8ab3 - 4SCHTSP-2SP-2 Vertr.A010
8be3 - 4BORSP-4SP-4im PhysikraumVertr.B122
8c
8cd1 - 2FRASP-3SP-3 Vertr.D001
8cd1 - 2SILSP-6SP-6 Vtr.A003
8c5 - 6KOWGEGE Vertr.B110
8d
8cd1 - 2FRASP-3SP-3 Vertr.D001
8cd1 - 2SILSP-6SP-6 Vtr.A003
8d5 - 6SCHTDD Vertr.B202
8e
8be3 - 4BORSP-4SP-4im PhysikraumVertr.B122
8f
8f7------FF-1 entfälllt---
9b
9bde5VEDS8-1S8-1EVA: spanische Lieder singenVertr.B012
9bde5 - 6BSCHTH-2TH-2 BetreuungAULA
9bde6VEDS8-1S8-1 Vertr.B012
9d
9d1 - 2DUBBIeBIe RaumA117
9bde5VEDS8-1S8-1EVA: spanische Lieder singenVertr.B012
9bde5 - 6BSCHTH-2TH-2 BetreuungAULA
9bde6VEDS8-1S8-1 Vertr.B012
9e
9e3 - 4BLER-1ER-1 Unterricht geändertA006
9e3 - 4ZIMKR-1KR-1 Unterricht geändertA006
9bde5VEDS8-1S8-1EVA: spanische Lieder singenVertr.B012
9bde5 - 6BSCHTH-2TH-2 BetreuungAULA
9bde6VEDS8-1S8-1 Vertr.B012
EF
EF1 - 2BRTER-GK1ER-GK1 RaumA212
EF1 - 2------PS-GK3 entfälllt---
EF3 - 4------BI-GK5 entfälllt---
EF3 - 4------F6-GK2 entfälllt---
EF3 - 4------PH-GK3 entfälllt---
EF5 - 6------M-GK1 entfälllt---
EF5 - 6------M-GK5 entfälllt---
EF7HAHNBI-GK4BI-GK4 RaumA114
Q1
Q11KDCH-LK1CH-LK1Start um 8.25 Uhr!Unterricht geändertA317
Q11 - 2HSRD-LK3D-LK3 RaumB006
Q11 - 2------SP-LK1 entfälllt---
Q13 - 4SWZGE-GK1GE-GK1 RaumA224
Q13 - 4RFKR-GK1KR-GK1 BetreuungA229
Q13 - 4------M-GK9 entfälllt---
Q15 - 6RFD-LK4D-LK4 Vertr.A229
Q15 - 6------E-LK1 entfälllt---
Q15 - 6BRNKM-LK1M-LK1 RaumA106
Q17------D-GK6 entfälllt---
Q17------GE-GK2 entfälllt---
Q17------KD-GK1 entfälllt---
Q17------PS-GK3 entfälllt---
BS
BS1 - 2------BS Bereitschaft entfällt---
BS1 - 2------BS Bereitschaft entfällt---
BS1 - 2------BS Bereitschaft entfällt---
BS1 - 2------BS Bereitschaft entfällt---
BS3 - 4------BS Bereitschaft entfällt---
BS3 - 4------BS Bereitschaft entfällt---
BS5 - 6------BS Bereitschaft entfällt---
BS7------BS Bereitschaft entfällt---
SPI
SPI8 - 10------Sp_Int entfälllt---
SPI8 - 10------Sp_Int entfälllt---
AG
AG7 - 8------AG-NW4 entfälllt---

B 2. HJ 18/19 4. Quartal

Untis Stundenplan Software

Untis 2019

LANDRAT-LUCAS-SCH.LEVERKUSEN   D-51379,P.-NEUENHEUSER-STR.7
Schuljahr 2018/19 gültig ab 13.05.2019   Stand: 05.07.2019 07:41

8.7.2019 Montag, Woche A
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer BOES, HEC, HW, KOC, SNET
Betroffene Klassen EF

KlasseStundeVertreterFach(Fach)BemerkungArtRaum
EF
EF5 - 6------PS-GK6 entfälllt---

A 2. HJ 18/19 4. Quartal

Untis Stundenplan Software

Untis 2019

LANDRAT-LUCAS-SCH.LEVERKUSEN   D-51379,P.-NEUENHEUSER-STR.7
Schuljahr 2018/19 gültig ab 13.05.2019   Stand: 05.07.2019 07:41

9.7.2019 Dienstag, Woche A
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer BOES, HEC, KOC, SNET
Betroffene Klassen 5f, 6c, 7a, 7e, 7f, BS, VBS, AG

KlasseStundeVertreterFach(Fach)BemerkungArtRaum
5f
5f3 - 4???SNSN Vertr.BAD1
6c
6c3 - 4???F6-2F6-2 Vertr.B108
7a
7aef5 - 6???PP-1PP-1 Vertr.B203
7e
7aef5 - 6???PP-1PP-1 Vertr.B203
7f
7aef5 - 6???PP-1PP-1 Vertr.B203
BS
BS1 - 2------BS Bereitschaft entfällt---
VBS
VBS1------VBS Bereitschaft entfällt---
VBS2------VBS Bereitschaft entfällt---
AG
AG6???AG-ZAG-Z Vertr.C001
AG7???AG-ZAG-Z Vertr.C001
AG8???AG-ZAG-Z Vertr.C001

A 2. HJ 18/19 4. Quartal

Untis Stundenplan Software